Menu

โครงสร้างศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)

  • Category: About
  • Last Updated: Saturday, 13 February 2016 07:36
  • Published: Saturday, 13 February 2016 07:00
  • Hits: 5957

นับตั้งเเต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้มาตรา 44 จัดตั้งให้กองทัพเรือรับผิดชอบดูเเลศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นศูนย์กลางร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมประมง กรมเจ้าท่า กระทรวงเเรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing จากมาตรการแจ้งเตือนสถานะใบเหลืองโดยสหภาพยุโรป (EU) แต่สิ่งสำคัญการรักษาทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน

โครงสร้างศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศปมผ. ได้พยายามแก้ไขปัญหาหารทำประมงทะเลไทย โดยล่าสุดได้ดำเนินงาน ภายใต้นโยบายการบริหารงานที่สำคัญด้วยกัน ๔ กลุ่มงาน คือ

1. สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย วางแผนการดำเนินงานของ ศปมผ. อีกทั้งดูเเล กำกับอีก 7 คณะทำงานคือ

- คณะทำงานแผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (National Plan of Action IUU: NPOA-IUU)
- คณะทำงานจัดทำนโยบายการจัดการด้านประมงทะเล (Thailand Marine Fisheries Management Policy)
- คณะทำงานติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง (Monitoring Control and Surveillance)
- คณะทำงานจัดทำระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) - คณะทำงานปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System)
- คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง
- คณะทำงานพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมง

2. สำนักกฎหมาย มีหน้าที่ออกกฎหมายเพื่อจัดระเบียบเรือประมง การปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงให้มีมาตรฐานสากล พัฒนาความร่วมมือกับรัฐชายฝั่งที่เรือไทยไปทำประมง ระดับภูมิภาคในทะเลหลวง และน่านน้ำอื่น ๆ

3. สำนักประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และกำกับการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ภายในและต่างประเทศ อีกทั้งกำหนดแนวทางการนำเสนอ ผลิตและเผยแพร่สื่อรูปแบบต่าง ๆ

4. กลุ่มบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติการ มีหน้าที่นำกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกมาบังคับใช้จริงโดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายในทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งบูรณาการหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคลอบคลุมไปถึงกลุ่มต่างๆ ดังนี้

- จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออกท่าเรือ (ศูนย์ PIPO)
- ให้เรือประมงติดตั้งเครื่องติดตามเรือประมง
- ให้ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล ดำเนินการบูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเลที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำการประมงผิดกฎหมาย
- จัดตั้งศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Fishing One Stop Service ประจำในแต่ละจังหวัดชายทะเล เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านเอกสารทางราชการต่างๆ รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลให้พร้อมสนับสนุนระบบติดตามเรือประมงและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์