Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานการประชุม(ศปมผ.) ครั้งที่ 4/2559

  • Category: News
  • Last Updated: Friday, 25 March 2016 03:23
  • Published: Friday, 25 March 2016 01:30
  • Hits: 1381

วันที่ 18 มีนาคม 2559 2559) เวลา 17.30 น. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงผลการประชุมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และติดตามเรื่องจากการประชุมที่ผ่านมา โดยในวันนี้มีหัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการใน ศปมผ. เข้าร่วมประชุม อาทิ พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติดังนี้

 

 1. ให้ กรมประมง ดำเนินการเร่งรัดออกใบอนุญาตทำการประมงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่
25 มีนาคม 2559 โดยให้คณะทำงานปฏิบัติการข่าวสารดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น เพื่อให้การบังคับใช้ใบอนุญาตทำประมงแบบใหม่เริ่มดำเนินการได้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559
2. ให้ ศรชล. แจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (PIPO) เพื่อแจ้งเตือนให้ชาวประมงรับทราบ กรณีการใช้ใบอนุญาตทำการประมงแบบใหม่ โดยให้เจ้าของเรือประมงดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 มี.ค.59 
3. ให้คณะทำงานจัดทำนโยบายการจัดการด้านการประมงทะเล (FMP) และ ผู้ช่วยเลขานุการ ศปมผ. (พล.ต.ต.ไกรบุญฯ) ดำเนินการปรับอัตรากำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านงานจาก ศปมผ. ได้ต่อไป
4. ให้ กรมประมง ทำหนังสือขอถอนชื่อเรือที่ทำการประมงในพื้นที่ IOTC จำนวน 6 ลำ กรณีเสนอให้ขึ้นบัญชี IUU list 
5. ให้ กรมประมง ทำหนังสือแจ้งพนักงานสอบสวนกรณีพฤติกรรมเรือ 11 ลำ ที่ทำการประมงในมหาสมุทรอินเดีย ไม่ได้มีการทำการประมง IUU เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
6. ให้ กรมประมง กำหนดแนวทางการควบคุมเรือประมงขนาด 30 ตันกรอส ขึ้นไปที่ยังไม่ได้ติดตั้ง VMS ไม่ให้ทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อรายงานให้ EU และรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
7. ให้ กระทรวงแรงงาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา ILO เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศไทย
8. ให้ กระทรวงแรงงาน และ ผู้ช่วยเลขานุการ ศปมผ. ดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีบัตรสีชมพูของแรงงานภาคประมงที่กำลังจะหมดอายุ และรายงานให้ ศปมผ. ทราบภายใน 25 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินการแจ้งให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายในทะเลได้รับทราบต่อไป 
9. ให้คณะทำงานติดตาม ควบคุมและตรวจสอบ (MCS) จัดทำเอกสารคู่มือหลักปฏิบัติในการตรวจ จำนวน 9 กิจกรรม ตามที่กำหนดในแผนควบคุมและ
ตรวจสอบแห่งชาติ (NCPI) และรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
10. ให้คณะทำงานตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย รวบรวมและติดตาม ความก้าวหน้าคดี ทั้งคดีการกระทำความผิดภายในและนอกน่านน้ำไทย รวมทั้งการตรวจโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปสัตว์น้ำ แล้วรายงานให้ สำนักงานเลขานุการ ศปมผ.ทราบทุกสัปดาห์ เพื่อส่งให้ กรมประมง และรายงานให้ EU ได้รับทราบต่อไป 
11. ให้ สำนักงานเลขานุการ ศปมผ.แต่งตั้งผู้จัดการธนาคารออมสิน และผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นคณะทำงาน เพิ่มเติม เพื่อรับทราบการช่วยเหลือชาวประมงที่เดือดร้อนจากออกมาตรการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 
12. ให้คณะทำงานกฎหมาย ศปมผ. กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจดทะเบียนเรือไทย สำหรับประมงพื้นบ้านที่ผ่านการยื่นอุทธรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่

1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 
13. ให้ กรมเจ้าท่า และกรมประมง ผ่อนผันให้ประมงพื้นบ้านที่อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ ที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือต้องห้ามตามที่กรมประมงกำหนด สามารถทำการประมงได้ทะเบียนเรือ 
14. ให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมงพิจารณาแนวทางการมีหนังสือคนประจำเรือ (Seaman book) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ต่อไป 
15. ให้ กรมเจ้าท่า รายงานผลการแก้ไข พ.ร.บ.เรือไทย และพ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
16. ให้ กรมประมง กระทรวงแรงงาน และคณะทำงานตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย จัดเตรียมข้อมูล และส่งให้ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อ

จัดทำเอกสารให้ EU ทราบ ในการเดินทางไปชี้แจงที่กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
17. ให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในภาคประมง กำหนดมาตรการดำเนินการกับเจ้าของเรือประมงไทย ที่มีปัญหาคนประจำเรือตกค้างอยู่ที่อินโดนีเซีย ให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.การประมง 2558มาตรา 54 รวมทั้งกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงดังกล่าว

 ส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์