Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ศปมผ.ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ครั้งที่ 3/2559

  • Category: News
  • Last Updated: Tuesday, 29 March 2016 00:58
  • Published: Monday, 28 March 2016 02:09
  • Hits: 1202

ศปมผ. ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ครั้งที่ 3/2559 ในวันนี้ (27 มี.ค.59) ระหว่างเวลา 06.30 - 12.00 น. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง จัดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ มากกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน และการค้ามนุษย์ในภาคประมงของไทย หลักสูตรนี้ ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมงของไทยและได้รับการ

 

รับรองเป็นหลักสูตรชาติทางทะเล โดยคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 พ.ย.58 พร้อมกับได้รับการอนุมัติจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายให้มีการจัดการฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 40 คน รวมมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรทางทะเลจำนวน 120 คน ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 28 มี.ค.59 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพร่วม โดยมีนาวาเอก ดรณ์ ทิพนันท์ เลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง เป็นผู้อำนวยฝึก ซึ่งมีพื้นที่การฝึกบริเวณอ่าวสัตหีบ โดยกองทัพเรือได้สนับสนุนเรือฝึกจำนวน 2 ลำ ประกอบด้วย เรือ ต.96 และเรือ ต.82 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน จากหน่วยที่ทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล และหน่วยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี อันประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด วัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนทั้งในเรื่องหลักกฎหมายและเทคนิคการตรวจ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการสัมภาษณ์มาประยุกต์ใช้ในสภาวะที่เสมือนการทำงานจริง สำหรับตรวจและบังคับใช้กฎหมายในทะเล ทั้งสภาพการทำงานที่มีความยากลำบากจากสภาพคลื่นลม และความยากในการตรวจสอบและสืบหาข้อเท็จจริงจากตัวแรงงาน และผู้ควบคุมเรือ ทั้งนี้ เพื่อทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความมั่นใจที่จะทำงานตามนโยบายของศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการคุ้มครองและแรงงานและการค้ามนุษย์ในภาคประมงให้หมดสิ้นไป และมีความยั่งยืนในอนาคต 


:ส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์