Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

กรมการจัดหางานกำหนดให้นายจ้างที่ประสงค์จะนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ยื่นแบบบัญชีรายชื่อ

  • Category: News
  • Last Updated: Friday, 29 April 2016 03:17
  • Published: Friday, 29 April 2016 03:09
  • Hits: 1349

๑.เนื่องจากในช่วงระยะเวลาของการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนมีแรงงานต่างด้าวจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างเดินทางกลับเข้าฝั่งเพื่อดำเนินการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าวอีกจำนวนหนึ่งมีความประสงค์จะจดทะเบียนแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนจำนวนมากจึงยังไม่ถึงคิวนัดหมายที่จะเข้ารับการจดทะเบียน ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการต่อไป กรมการจัดหางานจึงกำหนดให้นายจ้างที่ประสงค์จะนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ยื่นแบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

                       ๑.๑ ให้นายจ้างกรอกแบบบัญชีรายชื่อ (ตามที่แนบ) พร้อมติดรูปถ่ายแรงงานต่างด้าวที่จะนำมาจดทะเบียน พร้อมแนบสำเนาทะเบียนเรือ ยื่น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อตรวจพิจารณากำหนดวันนัดหมายให้มาดำเนินการจดทะเบียน

                       ๑.๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ตรวจสอบบัญชีรายชื่อตามข้อ ๑ ประทับตราสำนักงานระบุวันนัดหมายให้มาดำเนินการจดทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ กรณีกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ต้องตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพก่อนดำเนินการจดทะเบียน ให้กำหนดวันนัดหมายให้สอดคล้องกัน

                       ๑.๓ นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวที่ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรวจรับรองแล้วดำเนินการจะทะเบียนตามกำหนดนัดหมาย ตามวีการ ขั้นตอน ที่กำหนดในแต่ละกลุ่มแรงงาน

                       ๑.๔ ก่อนถึงกำหนดนัดหมายหากมีการตรวจสอบ ให้นายจ้างแสดงบัญชีรายชื่อที่ผ่านการตรวจรับรองและนัดคิวการจดทะเบียนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผ่อนผัน 

                   ๒. เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ศรชล.แจ้ง ศรชล.เขต ๑ - ๓ และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก ทั้ง ๒๘ ศูนย์ ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

 

: ส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย 

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์