Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกประกาศและคําสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย บางฉบับ

  • Category: News
  • Last Updated: Thursday, 12 May 2016 08:01
  • Published: Thursday, 12 May 2016 07:52
  • Hits: 2395

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ที่  ๒/๒๕๕๙ เรื่อง  ยกเลิกประกาศและคําสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย บางฉบับ ตามที่ได้มีการออกประกาศและคําสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  โดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๘  คําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๔/๒๕๕๘  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย   ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  เพิ่มเติม  ลงวันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๔๒/๒๕๕๘  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย   ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  เพิ่มเติมครั้งที่  ๒  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์