Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

สัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย

  • Category: News
  • Last Updated: Saturday, 23 May 2015 15:59
  • Published: Saturday, 23 May 2015 15:59
  • Hits: 1107

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในส่วนของกรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า จัดประชุมสัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในส่วนของกรมเจ้าท่า โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

http://www.md.go.th/md/index.php/component/k2/item/768?rss_id=2441

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์