Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ร่วม VDO Conference กับ DG MARE EU Brussels ณ สำนักงานสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

  • Category: News
  • Last Updated: Saturday, 23 May 2015 16:04
  • Published: Saturday, 23 May 2015 16:04
  • Hits: 1460

วันที่ 28 เม.ย. 2558 เวลา 14:00 -16:15 น. ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง ผู้ตรวจราชการกรมประมง ตัวเเทนจากกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการต่างประเทศ และตัวเเทนกรมประมง ร่วม Vdo Conference กับ DG MARE EU Brussels ณ สำนักงานสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

http://www.fisheries.go.th/dof/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:--vdo-conference--dg-mare-eu-brussels--&catid=96:ciuu

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์