Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ปาฐกถาพิเศษ "ศรชล.ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" - MECC - Anticipation and Changing Roles

  • Category: News
  • Last Updated: Friday, 19 June 2015 12:04
  • Published: Friday, 19 June 2015 12:03
  • Hits: 1374

กองทัพเรือ จัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ศรชล.ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน" ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ.พัลลภ  ตมิศานนท์  กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านการประมง และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ พล.ร.ท.จุมพล  ลุมพิกานนท์ หน.สน.ปชส.ศปมผ. และจก.กพร.ทร.นายอนุสิษฐ  คุณากร  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ น.อ. เกียรติยุทธ  เทียนสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ เข้าร่วมในการปาฐกถา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เพื่อแสดงความคิดเห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

Royal Thai Navy organized the speech on the topic of "MECC - Anticipation and Changing Roles". The speech were given by the representative from Royal Thai Navy, National Security Council and Chulalongkorn University on the changing roles of Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center to meet future challenge

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์