Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

กรมการปกครองเปิดรับแจ้งข้อมูลหนี้สินผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบต่อคำสั่ง คสช. ที่ 24/2558

  • Category: News
  • Last Updated: Sunday, 14 February 2016 09:46
  • Published: Thursday, 03 September 2015 03:34
  • Hits: 1789

นายกฤษฎา บุญราชอธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กขย.)  ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สิน ทั้งในและนอกระบบของผู้ประกอบการประที่ได้รับผลกระทบ จากคำสั่ง คสช. ที่ 24/2558

เพื่อการปฏิบัติตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล แล้ว ยังเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน  จึงได้สั่งการดังนี้

ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายทะเล และ/หรือมีผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คสช. ที่24/2558 ดำเนินการ รับแจ้งข้อมูลหนี้สิ้นทั้งในระบบ และนอกระบบ ของประกอบการที่ได้รับผลกระทบฯ ดังกล่าวทุกราย ทั้งปฏิบัติถูกต้องและไม่ถูกต้อง(ชล.1) แล้วจัดทำแบบสรุปข้อมูลหนี้สินฯ(ชล.2) โดยจัดเรียงรายชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ให้ข้อมูลตามลำดับเลขที่รับ และแยกเป็นรายตำบล (แบบ ชล.1-ชล.4 สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็ปไซต์ของกรมการปกครอง หัวข้อหนังสือสั่งการ

โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที้ซึ่งรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภออย่างน้อย 1 คนเป็นเรื่อง ดำเนินการสรุปข้อมูลรายงานจังหวัดภาย ในวันที่ 4 กันยายน 2558

จัดทำแบบสรุปข้อมูลหนี้สินฯ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้กรมการปกครองทราบภายในวันที่ 7 กันยายน 2558

ทั้งนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในเรื่องนี้ทุกช่องทางในโอกาสแรกเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสานการปฏิบัติกับสมาคมประมงหรือตัวแทนผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ได้รับผลกระทบฯ ซึ่งประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน เร่งแจ้งข้อมูลหนี้สินของตน ณ ศูนย์ดำรงธรรมที่มีพื้นที่ติดชายทะเล และหรือมีผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบฯ โดยเร็วที่สุด

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์