Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานของ ศปมผ. ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย

News update on the work of CCCIF to counter IUU fishing.

สัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย

 • Category: News
 • Last Updated: Saturday, 23 May 2015 15:59
 • Published: Saturday, 23 May 2015 15:59
 • Hits: 1107

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นประธานในการจัดประชุมสัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในส่วนของกรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า จัดประชุมสัมมนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ในส่วนของกรมเจ้าท่า โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

http://www.md.go.th/md/index.php/component/k2/item/768?rss_id=2441

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) ประชุมหารือข้อกำหนดการติดตั้ง VMS

 • Category: News
 • Last Updated: Saturday, 23 May 2015 15:58
 • Published: Saturday, 23 May 2015 15:58
 • Hits: 1077

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย)ประชุมหารือข้อกำหนดการติดตั้งVMS

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการกำหนดระบบติดตามเรือ และกำหนดระยะเวลาการติดตั้งรวมถึงคุณลักษณะของระบบVMS ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

http://www.md.go.th/md/index.php/component/k2/item/768?rss_id=2491

การประชุมการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

 • Category: News
 • Last Updated: Saturday, 23 May 2015 15:57
 • Published: Saturday, 23 May 2015 15:57
 • Hits: 1047

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ และ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก จำนวน ๑๖ ศูนย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒๙ หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

http://www.nac1.navy.mi.th/sornchon1/index.php?option=com_content&view=article&id=72:activity&catid=10:-2558

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์