Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

สถานะปัจจุบัน

  • Category: EU Requirement
  • Last Updated: Sunday, 24 May 2015 19:23
  • Published: Sunday, 24 May 2015 18:17
  • Hits: 4216

ศปมผ. รัฐบาลไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมมืออย่างเต็มกำลังในการผลักดันให้การประมงของไทยก้าวไปสู่การประมงที่ยั่งยืน ถูกกฏหมาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อไปนี้คือหนึ่งในความก้าวหน้าของเราในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

CCCIF, Royal Thai Government and associated organisation are joining force to create a legally, sustainable, and environmental friendly fishery in Thailand. Here are our progress in countering and elimination illegal, unreported and unregulated fishing

กฎหมายการประมง (พ.ร.บ.การประมง)
legislate the fishery act
พ.ร.บ.การประมงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ใน 60 วัน
Process has finished. The fishery act will come into force in 60 days.
การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับประเทศ (NPOA-IUU)
Establish the NPOA-IUU Masterplan
อยู่ระหว่างการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี
Waiting for cabinet approval
การติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (VMS)
Installation of VMS
ดำเนินการให้ความรู้และส่งเสริมให้เรือประมงติดตั้ง
Encoraging the fishery industry to install the VMS system
การมีระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง (Traceability)
Establish the traceability system
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ PIPO
Establishing PIPO center

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์