Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

รวบรวมกฏหมายและความคืบหน้าในการแก้ไขกฏหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง

Thai law and progress of amending the law on fishery

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทําการประมงบางชนิด ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําในเวลาที่กําหนด (เพิ่มเติม)

 • Category: Thai Law
 • Last Updated: Tuesday, 08 September 2015 06:22
 • Published: Tuesday, 08 September 2015 06:22
 • Hits: 3659

ตามที่ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ฉบับที่  ๑๔/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  กําหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้  ซึ่งเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําในเวลาที่กําหนด  ได้กําหนดเงื่อนไข ในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือบางชนิดในห้วงเวลาที่กําหนด  เพื่อให้ การทําประมงสอดคล้องกับผลผลิตของทรัพยากรสัตว์น้ําตามธรรมชาติ  และทรัพยากรสัตว์น้ําสามารถ ดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  นั้น

ได้รับรายงานว่าการกําหนดเงื่อนไขในการห้ามดังกล่าวนั้น  มีห้วงเวลาในการห้ามที่ยังไม่สอดคล้องกับ การทําการประมง  จึงเห็นควรปรับห้วงเวลาในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือ  ทําการประมงบางชนิดทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําใหม่  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  (๖)  ของคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๒๔/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  การแก้ไขปัญหา การทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  เพิ่มเติม  ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการ แก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  จึงออกประกาศเพื่อกําหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทําการประมงอวนลาก  และอวนล้อมจับ  ดังนี้

Read more ...

กฎหมายและกฏระเบียบของไทยที่เกี่ยวข้อง

 • Category: Thai Law
 • Last Updated: Saturday, 25 July 2015 21:57
 • Published: Sunday, 24 May 2015 19:30
 • Hits: 8285

Thai law and regulation related to IUU fishing.

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และขอกำหนดเชิงหน้าที่ (Performance Standards and Functional Requirements) ของระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) และกําหนดระยะเวลาการติดตั้งสําหรับเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จาก ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสส์ แต่ไม่ถึง ๖๐ ตันกรอสส์

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดประเภทของเรือที่นายทะเบียนเรือมีอํานาจเพิกถอนและจําหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียน

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงต่างประเทศ เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ที่ห้ามเข้ามาเทียบท่าในราชอาณาจักร

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๕๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฏหมาย

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และขอกำหนดเชิงหน้าที่ (Performance Standards and Functional Requirements) ของระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) และกําหนดระยะเวลากา

 • Category: Thai Law
 • Last Updated: Saturday, 25 July 2015 21:52
 • Published: Saturday, 25 July 2015 21:52
 • Hits: 2743

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และขอกำหนดเชิงหน้าที่ (Performance Standards and Functional Requirements) ของระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) และกําหนดระยะเวลาการติดตั้งสําหรับเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จาก ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสส์ แต่ไม่ถึง ๖๐ ตันกรอสส์

http://www.thaistopiuufishing.com/images/PDF/cccif13.PDF

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดประเภทของเรือที่นายทะเบียนเรือมีอํานาจเพิกถอนและจําหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียน

 • Category: Thai Law
 • Last Updated: Saturday, 25 July 2015 21:52
 • Published: Saturday, 25 July 2015 21:52
 • Hits: 2257

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดประเภทของเรือที่นายทะเบียนเรือมีอํานาจเพิกถอนและจําหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียน

http://www.thaistopiuufishing.com/images/PDF/cccif12.PDF

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงต่างประเทศ เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ที่ห้ามเข้ามาเทียบท่าในราชอาณาจักร

 • Category: Thai Law
 • Last Updated: Saturday, 25 July 2015 21:51
 • Published: Saturday, 25 July 2015 21:51
 • Hits: 2014

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง บัญชีรายชื่อเรือประมงต่างประเทศ เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ที่ห้ามเข้ามาเทียบท่าในราชอาณาจักร

http://www.thaistopiuufishing.com/images/PDF/cccif11.PDF

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์