Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทําการประมงบางชนิด ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําในเวลาที่กําหนด (เพิ่มเติม)

  • Category: Thai Law
  • Last Updated: Tuesday, 08 September 2015 06:22
  • Published: Tuesday, 08 September 2015 06:22
  • Hits: 3659

ตามที่ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ฉบับที่  ๑๔/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  กําหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้  ซึ่งเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําในเวลาที่กําหนด  ได้กําหนดเงื่อนไข ในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือบางชนิดในห้วงเวลาที่กําหนด  เพื่อให้ การทําประมงสอดคล้องกับผลผลิตของทรัพยากรสัตว์น้ําตามธรรมชาติ  และทรัพยากรสัตว์น้ําสามารถ ดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  นั้น

ได้รับรายงานว่าการกําหนดเงื่อนไขในการห้ามดังกล่าวนั้น  มีห้วงเวลาในการห้ามที่ยังไม่สอดคล้องกับ การทําการประมง  จึงเห็นควรปรับห้วงเวลาในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือ  ทําการประมงบางชนิดทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําใหม่  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  (๖)  ของคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๒๔/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  การแก้ไขปัญหา การทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  เพิ่มเติม  ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการ แก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  จึงออกประกาศเพื่อกําหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทําการประมงอวนลาก  และอวนล้อมจับ  ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย   ฉบับที่  ๑๔/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  กําหนดเงื่อนไขในการห้ามมิให้บุคคลใดใช้ หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทําการประมงบางชนิดทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําในเวลาที่กําหนด

ข้อ ๒ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทําการประมงอวนลาก ทุกชนิดและทุกขนาด  ในทะเลฝั่งอ่าวไทยและในทะเลฝั่งอันดามันทําการประมงในที่จับสัตว์น้ํา  ในห้วงเวลา ระหว่างวันที่  ๑  ถึงวันที่  ๓  และวันที่  ๑๖  ถึงวันที่  ๑๗  ของเดือนกันยายน  ตุลาคม  และพฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ข้อ ๓ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทําการประมงอวนล้อมจับ ยกเว้นอวนล้อมจับปลากะตักทําการประมงในที่จับสัตว์น้ํา  ในเดือนกันยายน  ตุลาคม  และพฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ดังนี้
(๑) ในทะเลฝั่งอ่าวไทย  ในห้วงเวลาระหว่างวันที่  ๒๓  กันยายน  ถึงวันที่  ๑  ตุลาคม   วันที่  ๒๓  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  ตุลาคม  และวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  
(๒) ในทะเลฝั่งอันดามัน  ในห้วงเวลาระหว่างวันที่  ๒๕  กันยายน  ถึงวันที่  ๒๙  กันยายน  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  และวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  

ข้อ ๔ การนับระยะเวลาตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  นั้น  ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลา  ๐๖.๐๐  น.  ของวันที่มีการกําหนดห้ามเป็นต้นไป  จนถึงเวลา  ๐๖.๐๐  น.  ของวันถัดจากวันที่ครบกําหนดห้าม

ข้อ ๕ ในห้วงเวลาที่มีการกําหนดห้ามตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  นั้น  ให้เรือประมงดังกล่าว ดําเนินการ  ดังนี้
(๑) จอดเรืออยู่  ณ  ท่าเทียบเรือ  แพปลา  หรือในพื้นที่จอดเรือที่กรมเจ้าท่ากําหนด  ในกรณี เป็นการจอดเรือทอดสมอตามพื้นที่ชายฝั่งหรือเกาะแก่งต่าง ๆ  จะต้องรายงานตําบลที่เรือด้วยระบบ ติดตามเรือประมง  ทุก  ๑  ชั่วโมง 
(๒) สามารถเดินเรือเพื่อย้ายสถานที่จอดเรือหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่ทําการประมง   ในห้วงเวลาที่ห้ามได้  แต่ต้องเก็บเครื่องมือทําการประมง  ห้ามมีเครื่องมือทําการประมงอยู่ในน้ํา   และจะต้องรายงานตําบลที่เรือด้วยระบบติดตามเรือประมง  ทุก  ๑  ชั่วโมง  
(๓) สามารถขอแจ้งออกเรือต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก  เพื่อเข้าพื้นที่ทําการประมง ล่วงหน้าก่อนวันครบกําหนดห้ามได้  แต่ต้องเก็บเครื่องมือทําการประมง  ห้ามมีเครื่องมือทําการประมง อยู่ในน้ํา
(๔) สําหรับเรือประมงขนาดต่ํากว่า  ๓๐  ตันกรอสส์  หรือเรือประมงที่ยังไม่ครบกําหนด ในการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ให้ถือปฏิบัติตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  โดยอนุโลม  โดยต้องแจ้ง ตําบลที่เรือต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก  ผ่านทางระบบสื่อสารอื่น ข้อ ๖ ให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘

พลเรือเอก  ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์
ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย

http://thaistopiuufishing.com/images/cccif15.PDF

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์