Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง | Port In, Port Out Instruction for fishing boat

ขั้นตอนการแจ้งออก แจ้งเข้า และการติดต่อศูนย์ PIPO สำหรับเรือประมง

 

แจ้งออก (ก่อน 24 ชม.)
Port Out (24 hours prior to departure)

1. ผู้ควบคุมเรือ/เจ้าของเรือ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
Caption/Owner filling the form
- ใบอนุญาตใช้เรือ/ทะเบียนเรือ (Boat registration)
- ใบอนุญาตทำประมง (Fishing license)
- สมุดบันทึกการทำประมง (Log Book)
- ข้อมูล VMS (VMS Data)

2. ผู้ควบคุมเรือ/เจ้าของเรือประมง ยื่นแบบฟอร์มให้ท่าเรือ/แพปลา
Caption/Owner hand in the form at port/dock

3. ท่าเรือ/แพปลา ส่งแบบฟอร์มถึงศูนย์ PIPO ในพื้นที่ก่อนออกเรือ
Port/Dock forward the form to PIPO center in the area

4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO ตรวจเรือ/ลงข้อมูลในระบบ
PIPO officer inspect the boat/record data

5. นำเรือออกทำการประมง
Boat ready for departure

แจ้งเข้า (ก่อน 24 ชม.)
Port In (24 Hours prior to arrival)

1. ผู้ควบคุมเรือ/เจ้าของเรือ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
Caption/Owner filling the form
- ใบอนุญาตใช้เรือ/ทะเบียนเรือ (Boat registration)
- ใบอนุญาตทำประมง (Fishing license)
- สมุดบันทึกการทำประมง (Log Book)
- ข้อมูล VMS (VMS Data)

2. ผู้ควบคุมเรือ/เจ้าของเรือประมง ยื่นแบบฟอร์มให้ท่าเรือ/แพปลา
Caption/Owner hand in the form at port/dock

3. ท่าเรือ/แพปลา ส่งแบบฟอร์มถึงศูนย์ PIPO ในพื้นที่ก่อนเรือเข้า
Port/Dock forward the form to PIPO center in the area

4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO ตรวจเรือ/ลงข้อมูลในระบบ
PIPO officer inspect the boat/record data

5. นำสัตว์น้ำขึ้นจากเรือ
Load off fish

สำหรับเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสส์ขึ้นไป ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ PIPO
For fishing boat over 30 ton. For more information, contact PIPO center in your area.

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์