Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

โพสต์ทูเดย์ - จ่อชงกฎหมายประมงเพิ่มแก้ไอยูยู

  • Category: News Clip
  • Last Updated: Sunday, 24 May 2015 09:27
  • Published: Sunday, 24 May 2015 09:27
  • Hits: 1042

กษตรฯ เล็งผุด พ.ร.บ.ประมงใหม่อีกฉบับ แก้ประมงผิดกฎหมาย หวังเสร็จก่อนอียูทบทวนใบเหลือง นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ไทยจำเป็นต้องออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประมงใหม่อีกหนึ่งฉบับพื่อรองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู)

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะมีสาระสำคัญ เช่น การสนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืน การกำหนดปริมาณเรือให้สอดคล้องกับทรัพยากรประมงที่มีอยู่ การกำหนดปริมาณลูกเรือประมง วันทำประมง การหยุดงานของเรือประมง เป็นต้น

“การหารือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป หรืออียู ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังต้องหารือและร่วมกันแก้ไขประเด็นต่างๆ เป็นระยะๆ ซึ่งตอนนี้คณะตรวจสอบจากอียูฝากการบ้านให้ไทยเร่งดำเนินปรับปรุงกฎหมายเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนโดยแนะนำให้ลดแรงงานประมงและจำนวนเรือให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่” นายปีติพงศ์ กล่าว 

สำหรับการปรับปรุงกฎหมายนั้นกระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอให้คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติพิจารณา และคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้ แล้วเสร็จก่อนที่อียูจะประกาศทบทวนมาตรการให้ใบเหลืองกับประเทศไทยในเดือน ต.ค.นี้

งนี้ ประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนจากคณะกรรมการยุโรปเมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา กรณีไทยไม่มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไร้การควบคุม และอียูให้เวลาไทย 6 เดือน ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาไม่เช่นนั้นอียูอาจระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากไทย

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์