Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ไทยรัฐ - มท.สั่งด่วน! 22 จังหวัดชายทะเล แก้ค้ามนุษย์ ทำประมงผิด ก.ม.

  • Category: News Clip
  • Last Updated: Thursday, 11 June 2015 04:27
  • Published: Thursday, 11 June 2015 04:27
  • Hits: 1157

มท.สั่งด่วน 22 จังหวัดชายทะเล หนุนการทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เร่งเดินหน้า แก้ไขการค้ามนุษย์สนองนโยบายรัฐ

วันที่ 5 มิ.. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกส่วนราชการหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ตลอดจนให้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย (illegal, unreported and unregulated fishing : IUU Fishing) ซึ่งรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย” (ศปมผ.) ขึ้นในส่วนกลาง และจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ จัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) จำนวน 28 ศูนย์ และศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop Service) ประจำในพื้นที่จังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลและให้การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองจึงได้สั่งการ ให้ 22 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดชายทะเลบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของ ศปมผ. และ ศรชล. โดยกำชับทุกหน่วยงานในบังคับบัญชาและหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลให้ความร่วมมือและประสานการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับการร้องขอ หรือ สั่งการจากศูนย์บัญชาการฯ และศูนย์อื่นๆ ที่ตั้งขึ้นในพื้นที่ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) ทั้งนี้ ให้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร ข้อสั่งการต่างๆ อย่างใกล้ชิด และให้เร่งประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง รวมทั้งเร่งรัดดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งจะสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน นี้

 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายทะเล ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด โดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมร่วมสนับสนุน การดำเนินงานในทุกๆ ด้านร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์