Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

06/05/2558 - ผบ.ศปมผ./ผบ.ทร. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการ ทำประมงผิดกฎหมาย - CCCIF commander chaired the CCCIF meeting to follow up the progress of countering IUU activity

  • Category: Press Release
  • Last Updated: Monday, 01 June 2015 09:03
  • Published: Sunday, 31 May 2015 22:14
  • Hits: 1708

วันนี้ (6 พ.ค.58) เวลา 13.30 น.  ผบ.ศปมผ./ผบ.ทร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ศปมผ. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศรชล.เขต 1 - 3 และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยในวันนี้ได้มีการเปิดศูนย์ควบคุมการเข้า – ออก ท่าของเรือประมง (PIPO) อย่างเป็นทางการของทั้ง 28 ศูนย์ ใน 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อให้สามารถทราบการเข้า – ออก ท่าเรือของเรือประมง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่สหภาพยุโรปให้เร่งดำเนินการแก้ไขด้วย ทั้งนี้  ศปมผ. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการในห้วงวันที่ 4 และ 5 พ.ค.58 ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำโครงสร้างและแผนงาน โดย ศปมผ. แบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. ฝ่ายกฎหมาย 2.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 3. ศรชล. และ 4. สำนักเลขานุการ และมีแผนงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้สหภาพยุโรปยกเลิกการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรป (ใบเหลือง)ในการทำประมงของไทยให้สำเร็จ และแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

06/05/2015 13.00 - CCCIF commander chaired the CCCIF meeting to follow up the progress of countering IUU activity. Representative from ministry of agricultural and cooperative, ministry of transport, ministry of internal affairs, ministry of foreign affairs, ministry of labor, royal thai police, maritime enforcement coordination center area 1-3, and related organizations attended the meeting.

    สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรป ถึงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ซึ่งหากไม่มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเร่งด่วนภายในหกเดือน อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยในอนาคต และความมั่นคงของประเทศไทยในภาพรวม โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขึ้นตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรียกโดยย่อว่า “ศปมผ.” ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ควบคุม สั่งการ กำกับดูแล และประสานการปฏิบัติทั้งปวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยให้มีการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ

The meeting also draw up CCCIF structure which included legal division, public relation division, maritime enforcement coordination center, and secretary division as well as other divisions to meet the requirement of European Union of lifting up the yellow card on Thai fishery.
  
 ศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริหารงานที่สำคัญด้วยกัน ๔ ด้าน ได้แก่
 (๑) งานด้านกฎหมาย ต้องมีการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงให้มีมาตรฐานสากล การนำแผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมถึงปรับปรุงความร่วมมือกับรัฐชายฝั่งที่เรือไทยไปทำประมง
 (๒) งานด้านจัดระเบียบเรือประมง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกิจการประมงของไทย โดยจัดให้มีศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Fishing One Stop Service ประจำในแต่ละจังหวัดชายทะเล เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านเอกสารทางราชการ และปรับปรุงประสิทธิภาพในการจดทะเบียนเรือ การออกและการขอต่อใบอนุญาตทำการประมง รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลด้านการประมงให้พร้อมสนับสนุนระบบติดตามเรือประมงและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
 (๓) งานด้านการติดตามเรือประมงและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อก่อให้เกิดผลดีด้านเศรษฐกิจการประมงที่ตามมา ให้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออกท่าเรือ การให้เรือประมงติดตั้งเครื่องติดตามเรือประมง และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล ดำเนินการบูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเลที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ทางทะเล และปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำการประมงผิดกฎหมาย และให้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับมีความครบถ้วนสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด รวมทั้งปรับปรุงระบบการออกเอกสารการรับรองการจับสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพ
 (๔) งานด้านบังคับใช้กฎหมายโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายให้มีเอกภาพและปฏิบัติงานได้อย่างประสานสอดคล้อง โดยให้หน่วยงานภาครัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ และไม่เลือกปฏิบัติ ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายกับเรือไทยที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย เขตขององค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค ในทะเลหลวง และน่านน้ำอื่น ๆ อีกทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและการบริหารจัดการประมงระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องด้านการประมงต่อไป ในการดำเนินการปฏิบัติ นั้น ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจะดำเนินการจัดกองเรือเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายในทะเลสนับสนุนการแก้ไขการทำการประมงผิดกฎหมายอีกด้วย

CCCIF has a clear policy to work under these 4 important aspect;

1) Revamp and improve the related law to meet the international standard and implement the national plan of action on IUU fishing.

2) Manage the fishing ship registration for sustainable fishery. Set up the Port In, Port-Out center at every maritime province.

3) Introduce the traceability system. Installing the VMS on fishing ship and set up the information sharing center for maritime surveillance and illegal activity suppression.

4) Enforce the low by integrate all related organization.

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์