Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ศปมผ. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 18 | 18th CCCIF Meeting

  • Category: Meeting
  • Last Updated: Sunday, 14 February 2016 12:19
  • Published: Sunday, 14 February 2016 11:56
  • Hits: 1573

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้เเจงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมาย โดยสรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 18/2558 ได้ ดังนี้

1. ให้คณะทำงาน กม.ศปมผ. กรมประมงและสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พิจารณาข้อกฏหมาย กรณีการทิ้งวั้งเพื่อทำการประมงในพื้นที่ทางทะเล และรายงานให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป

2. ให้หน่วยและคณะทำงานต่างๆ เสนอ งป. พร้อมให้เหตุผลความจำเป็นโดยละเอียด ภายในวันที่ 13 ต.ค. 58 เพื่อประกอบการเสนอรัฐบาลต่อไป

3. ให้ ศรชล. เขตต่างๆ ตรวจสอบองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ให้สามารถใช้งานระบบ Fishing Info และ VMS

4. ให้หน่วยต่างๆ ตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

5. ให้สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเรือและใบอนุญาติใช้เรือของเรือประมงต่างๆ ได้ โดยต้องไม่เป็นการเพิ่มเเรงประมง (Fishing Effort) ที่มีอยู่เดิม และต้องปฏิบัติตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 24 / 2558 ลง 5 ส.ค. 58 ข้อ 1 ที่ให้งดจดทะเบียนเรือประมงใหม่อย่างเคร่งครัด ส่วนการเปลี่ยนแปลงทะเบียนเรือ เกี่ยวกับขนาดตัวเรือหรือเปลี่ยนแปลงขนาดกำลังของเครื่องยนต์ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทางเทคนิคด้วยนั้น จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา พิจารณาเป็นการเฉพาะต่อไป

6. ให้คณะทำงาน กม.ศปมผ. ดำเนินการออกประกาศคำสั่งในการเพิกถอนทะเบียนเรือที่สำรวจไม่พบและไม่มารายงานตัว จำนวน 8,024 ลำ ออกจากระบบฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่

7. การชี้เเจงจำนวนเรือประมง ให้ใช้ตัวเลขตามที่คณะเจรจาฯ ใช้ในการชี้เเจงเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 58 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ไปก่อน และให้คณะทำงานพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมง ตรวจสอบฐานข้อมูลจำนวนเรือที่มีอยู่อย่างเเท้จริงและรายงานให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป

8. ให้คณะทำงานพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประม เร่งรัดการพัฒนาระบบให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค. 59

9. ให้คณะทำงานจัดทำระบบติดตามเรือ (VMS) เตรียมคำตอบที่คาดว่าน่าจะมีการสอบถาม รวมทั้งให้กำหนดแนวทางตอบหรือแผนไว้ล่วงหน้า และดำเนินการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ ให้มีความชำนาญในการใช้ระบบ

10. ให้คณะทำงานจัดทำระบบติดตามเรือ (VMS) ดำเนินการให้มีการลงทะเบียน รับรองข้อมูลของระบบ VMS เพื่อให้มีผลทางกฏหมายต่อไป

11. ให้ เสธ. ศปมผ. / หน.สล.ศปมผ. รับผิดชอบ ควบคุมการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวประมง กรณีได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายของภาครัฐ และให้ สน.ปชส.ศปมผ. ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงได้รับทราบกำหนดการและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว

12. ให้คระทำงานตรวจสอบย้อนกลับ พิจารณาวางระบบควบคุมการตรวจสอบย้อนกลับ โดยเฉพาะขั้นตอน land Inspection ตั้งเเต่สินค้าสัตว์น้ำขึ้นท่าเรือ/เเพปลา - ด่านตรวจ - โรงงานผลิต โดยให้มีการบูรณาการระหว่าง กปม. และ ศก. ให้มากขึ้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

13. ให้ ศก. เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ควบคุม ตรวจตรา และติดตามการนำเข้า นำผ่าน ขนถ่าย กระจายสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งทางทะเลและทางบก มิให้เป็นสินค้า IUU โดยให้ถือเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ให้จัดเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าห้าที่ด่านของกรมประมงอย่างใกล้ชิด มนแต่ละพื้นที่ตามมาตราการ Port State Measure และมาตราการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์