Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ศปมผ. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 21 | 21th CCCIF Meeting

  • Category: Meeting
  • Last Updated: Sunday, 14 February 2016 12:11
  • Published: Sunday, 14 February 2016 12:08
  • Hits: 5040

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้เเจงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมาย โดยสรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 21/2558 ได้ และเรื่องสั่งการของประธานที่ประชุม ดังนี้

 

มติที่ประชุม

1. ให้คณะทำงานกฏหมายและ กปร. เร่งรัดการออกคำสั่งหรือประกาศเพื่อให้ผู้มีอาชญาบัตรอวนรุนอยู่เดิม เเต่ต้องถูกยกเลิกไปตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 24/58 สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงไปเป็นเครื่องมืออวนลาก อวนรุนเคย หรือเครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่เครื่องมือควบคุม และได้รับอาชญาบบัตรใหม่อย่างถูกต้องได้

2. ให้คณะทำงาน กม.ศปมผ. ดำเนินการออกประกาศการกำหนดวันหยุดทำการประมง ระหว่าง ธ.ค. 58 - ก.พ. 59 ตามที่ได้หารือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยแล้ว โดยอวนล้อมจับฝั่งอ่าวไทย หยุดทำการประมง 8 วัน/เดือน ฝั่งอันดามันหยุดทำการประมง 5 วัน/เดือน และอวนลากฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน หยุดทำการประมง 5 วัน ตามที่กรมประมงเสนอ

3. ให้ กม. จัดทำอนุบัญญัติตาม พ.ร.ก การประมง พ.ศ. 2558 โดยออกประกาศกำหนดขนาดตาอวนก้นถุงสำหรับอวนลากแต่ละประเภท ให้มีขนาดตามข้อยุติที่ได้หารือกับสมาคมผู้ประกอบการประมงเรียบร้อยเเล้ว

4. ให้ พล.ร.พลเดช เจริญพูล หารือกับสมาคมประมงนอกน่านน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการห้ามขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลเป็นเวลา 1 ปี

5. ให้กรมเจ้าท่าพิจารณาปรับข้อกฏหมายให้สามารถรับจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์

6. ให้เรือประมงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ จำนวน 8,024 ลำ ที่ถูกยกเลิกทะเบียน ตามประกาศ คสช. สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอคืนสิทธิ์ทะเบียนเรือประมง เรือบรรทุกสินค้า ห้องเย็น แล้วเเต่กรณี โดย ศรชล. กรมประมง และกรมเจ้าท่า ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเสนอต่อคณะทำงาน ศปมผ. ดำเนินการคืนสิทธิ์ต่อไป

7. ให้ สล.ศปมผ. แต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคนิค ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขนาดตัวเรือหรือเปลี่ยนแปลงขนาดของกำลังเครื่องยนต์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนเรือประมง

8. ให้คณะทำงานพัฒนาระบบงานทะเบียนเรือและบันทึกข้อมูลเรือประมง เสนอขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์จากองค์การคลังสินค้า เพื่อใช้ในระบบทะเบียนเรือ/อาชญาบัตร

เรื่องสั่งการของประธานประชุมที่ต้องติดตาม

1. ให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ศปมผ. (พล.ต.ต. ไกรบุญ ทรวดทรง) หารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีการบังคับใช้เเรงงาน/การค้ามนุษย์เพื่อเร่งรัดคดีและรายงานให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป

2. ให้ รง. พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการตรวจพบแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายจากการตรวจ รปม. ในทะเล / การตรวจโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบ

3. ให้ สธน.ทร. รวบรวมข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าการบังคับใช้กฏหมายในทะเล และการตรวจโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ โดยแบ่งเป็นตามขั้นตอนการปฏิบัติของ ศปมผ. แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบ

4. ให้ ฝปช. สล. ศปมผ. ร่วมกับ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ ศปมผ. เร่งรัดการเบิกจ่ายและรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมายตามนโยบายของรัฐบาล และรายงานให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

5. ให้คณะทำงาน กม.ศปมผ. พิจารณาตรวจสอบคำสั่ง หน.คสช. และประกาศอื่นๆ ที่ได้ประกาศไว้เเล้ว เพื่อไม่ให้ขัดกับอนุบัญญัติที่รองรับ พ.ร.ก การประมง พ.ศ. 2558 และรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์