Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ศปมผ. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 20 | 20th CCCIF Meeting

  • Category: Meeting
  • Last Updated: Sunday, 14 February 2016 12:07
  • Published: Sunday, 14 February 2016 12:07
  • Hits: 1586

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้เเจงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมาย โดยสรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 20/2558 ได้ และเรื่องสั่งการของประธานที่ประชุม ดังนี้

 

มติที่ประชุม

1. ให้ กต. และ กปม. ประสาน EU เพื่อชี้เเจงเหตุผลความจำเป็นในการตรวจเรือประมงน่านน้ำที่มหาสมุทรอินเดีย โดยการส่งเฉพาะกิจสหวิชาชีพไปตรวจปัญหาการบังคับใช้แรงงาน/การค้ามนุษย์ในภาคประมงในพื้นที่ทำการประมง โดยขอทราบผลภายใน 9 พ.ย. 58

2. ให้หน่วยงานต่างๆ ส่งข้อมูลความก้าวหน้าที่สำคัญที่ได้ดำเนินการประจำวัน ให้ สล.ศปมผ. ก่อนเวลา 17.00 น. ของทุกวัน เพื่อสรุปรายงานเสนอหน่วยเหนือต่อไป

3. ให้ สล. ศปมผ. ออกข่าวเเจ้งให้ ศรชล. โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) สามารถอนุญาติให้เจ้าหน้าที่มีใบสั่งซื้ออุปกรณ์ VMS แล้ว แต่ยังไม่สามารถติดตั้งได้ทันเวลา ให้สามารถออกเรือไปทำการประมงได้เป็นการชั่วคราว และหลังจากนั้นให้รีบดำเนินการติดตั้งให้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันซื้อ

4. ให้ ศก. และ กปม. นำ MOU ว่าด้วยการเเลกเปลี่ยนข้อมูลนำเข้า-ส่งออก และการตรวจสินค้าสัตว์น้ำ ท่มีการลงนามแล้ว แปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ กปม. แจ้งให้ EU ได้รับทราบต่อไป

5. ให้ สน.ปชส.ศปมผ. และ สล.ศปมผ. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย เร่งรัดการแจ้งขอรับเงินชดเชยตามที่รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือ รวมทั้งให้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้มากขึ้น

6. ให้ กปม. ชี้เเจงข้อมูลที่มีการรายงานความก้าวหน้าให้ EU ได้รับทราบ ให้ที่ประชุมรับทราบทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ศปมผ.

เรื่องสั่งการของประธานที่ประชุมที่ต้องติดตาม

1. ให้คณะทำงาน ปสช.ศปมผ. จัดทำข้อมูลความคิด (Theme) ตามการประกาศเจตนารมณ์ของรับบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายและรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

2. ให้คณะทำงาน กม.ศปมผ. นัดหมายหน่วยงานต่างๆ จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อจัดทำอนุบัญญัติรองรับพระราชกำหนดการประมง ให้เสร็จสิ้นตามกำหนด และรายงานให้ที่ประชุมพิจารณา

3. ให้ สล.ศปมผ. ประสานสำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) เพื่อรับทราบข้อมูลความก้าวหน้าคดีการใช้เเรงงานและการค้ามนุษย์ในภาคประมง โดยแยกระหว่างผู้ประกอบการกับเหยื่อ และรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4. ให้หน่วยต่างๆ ชี้เเจงแผนปฏิบัติราชการทำการประมงผิดกฏหมายตามที่ ค.ร.ม อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 58 แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

5. ให้คณะทำงานพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมง บูรณาการร่วมกับ กปม. และ จท. รวมทั้ง รง.ในการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Realtime online และพิจารณาการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวม โดยเฉพาะ E-license ที่ กปม. กำลังพิจารณาดำเนินการนั้น ให้หารือร่วมกับคณะทำงานฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อบูรณาการร่วมกับการจัดทำสมุดคู่มือเรือประมงเพื่อลดความซ้ำซ้อนของระบบ

6. ให้ กปม. ทบทวนค่าจับสัตว์น้ำสูงสุดอย่างยั่งยืน (MSY) และเร่งรัดการออกใบอนุญาติตามมติที่ประชุม ศปมผ. กรณีการเปลี่ยนเครื่องอวนรุนเป็นอวนลากเดี่ยว และรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

7. ให้ กปม. เร่งรัดการจัด Observer onboard เพื่อปฏิบัติงานในเรือประมงในโอกาสเเรก โดยเสนอให้ที่ประชุมทราบครั้งต่อไป

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์