Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ศปมผ. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 5 | 5th CCCIF Meeting

  • Category: Meeting
  • Last Updated: Tuesday, 09 June 2015 01:37
  • Published: Tuesday, 09 June 2015 01:37
  • Hits: 1489

 วันนี้ (5 มิถุนายน  2558) เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย(ศปมผ.) เป็นประธานในการประชุม ศปมผ.ครั้งที่ 5  ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 

โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตในการตรวจเยี่ยมของคณะสหภาพยุโรป โดยมีหัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการใน ศปมผ. เข้าร่วมประชุม อาทิ พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ  เสนาธิการทหารเรือ นายจุมพล  สงวนสิน  อธิบดีกรมประมง นายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พันตำรวจเอก โชคชัยนนท์ปฏิมากุล รองผู้บังคับการตำรวจน้ำ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงพานิชย์ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม   ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 – 3   ผู้แทนกรมการปกครอง  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง  ผู้แทนกรมการจัดหางาน  ผู้แทนกรมศุลกากร  ผู้แทนกระทรวงคมนาคม  ผู้แทนกรมสารนิเทศ  ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสำนักงบประมาณ   ผู้แทน กสทช.  รวมถึง ผู้แทนจากสมาคมประมงตามพื้นที่ต่าง ๆ
สรุปมติที่ประชุมได้  ดังนี้.
 1.ให้ ศรชล.  กรมประมง  และกรมเจ้าท่า สำรวจข้อมูลเรือประมงทั้งหมดที่มีอยู่ โดยให้มีการแยกประเภท ชนิด และขนาดของเรือให้ชัดเจน  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านการประมงต่อไป  ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน 2558
 2. ให้สำนักงานกฎหมาย ศปมผ. และ กรมประมง  ร่วมพิจารณาจัดทำ พระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ มดแทน พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558  เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น ก่อนที่จะมีการเสนอสหภาพบุโรปต่อไป
 3. ให้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  จัดทำสารคดีที่เกี่ยวข้องกับ ศปมผ. เพื่อเผยแพร่ตามสถานีโทรทัศน์ให้มากขึ้น
4. ให้ ฝ่ายเลขานุการ ศปมผ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคการประมง  เข้าร่วมประชุมกับ ศปมผ. ในครั้งต่อไป

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์