Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

การประชุม สปมผ. ครั้งที่ 8 | 8th CCCIF Meeting

  • Category: Meeting
  • Last Updated: Friday, 26 June 2015 11:25
  • Published: Thursday, 25 June 2015 20:15
  • Hits: 1715

ผบ.ทร. ย้ำ "ผมเป็นคนไทย ยังไงก็ต้องช่วยเหลือประมงไทย ท่านต้องให้ความไว้ใจ อย่ามาหวาดระแวงกัน เรื่องการเขียนกฎหมาย" เป็นคำกล่าวของผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ผบ.ศปมผ. กล่าวในที่ประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 8 ซึ่งมีมติที่ประชุมในการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU ดังนี้คือ

 

1. ให้กรมประมงและกรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์ให้เรือประมงที่ยังไม่ได้มารายงาน สามารถมารายงานที่ศูนย์ PIPO ได้ภายในวันที่ 31 ก.ค. 58
2. ให้กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แปลร่าง พ.ร.บ. การประมงเป็นภาษาอังกฤษและส่งสหภาพยุโรปในวันที่ 30 มิ.ย. 58
3. ให้ฝ่ายเลขา ศปมผ. รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างนโยบายการจัดการประมงทะเลให้เสร็จในวันที่ 29 มิ.ย. 58 และจัดทำเป็นภาษาอังกฤษภายใน 30 มิ.ย.58
4. ให้คณะทำงานติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงส่งร่างเอกสารให้ที่ประชุมพิจารณาภายในวันที่ 9 ก.ค. 58
5. ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรมประมงเน้นการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้เข้าใจกฏหมายมากขึ้น
6. ให้กรมเจ้าท่า กรมประมง กสทช. จัดชุดเคลื่อนที่ให้บริการประมงในพื้นที่ต่าง ๆ ภายใน 15 ก.ค. 58

Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy said during the 8th meeting of CCCIF that "I'm Thai so I need to help Thai fisherman. You must give me a trust. Do not mistrust each other about law drafting".

Also, CCCIF has the following resolution from the meeting;

1. Department of Fisheries and Marine Department should communicate to the fisherman that still did not report in that they should do so by 31 July 2015
2. Ministry of Foreign Affairs and Office of the Council of State need to translate the drafted fishery act into English by 30 June 2015
3. Secretary of CCCIF should collect all information and recommendation to support the drafting of fishery policy
4. MCS committee need to submit the drafted report to CCCIF for consideration within 9 July 2015
5. Public Relation should work with Department of Fisheries to communicate with target group about the law
6. Department of Fisheries, Marine Department, and National Broadcasting and Telecommunication Commission need to set up task force to work with local fisherman within 15 July 2015

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์