Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ศปมผ.จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 9 | 9th CCCIF Meeting

  • Category: Meeting
  • Last Updated: Friday, 03 July 2015 19:18
  • Published: Friday, 03 July 2015 19:18
  • Hits: 1415

วันนี้ ( 2 กรกฎาคม  2558) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานในการประชุม ศปมผ.ครั้งที่ 9  ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 

โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตในการตรวจเยี่ยมของคณะสหภาพยุโรป โดยมีหัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการใน ศปมผ. เข้าร่วมประชุม อาทิ พลเรือเอก ณรงค์พล  ณ บางช้าง  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ  เสนาธิการทหารเรือ    ดร.วราภรณ์  พรหมพจน์  รองอธิบดีกรมประมง พลตำรวจตรี ธำรง  แสงวัฒนกุล ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เขต 3  นายธงชัย  พงษ์วิชัย  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ  กรมเจ้าท่า ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน  ผู้แทนกระทรวงพานิชย์   ผู้แทนกระทรวงคมนาคม       ผู้แทนกรมการปกครอง  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ผู้แทนกรมการจัดหางาน  ผู้แทนกรมศุลกากร    ผู้แทนกรมสารนิเทศ  ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสำนักงบประมาณ   ผู้แทน กสทช.  รวมถึง ผู้แทนจากสมาคมประมงต่าง ๆ อาทิ นายภูเบศ  จันทนิมิ  นายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทย   นายอภิสิทธิ์  เตชะนิธิสวัสดิ์  นายกสมาคมประมงนอกน่านน้ำไทย  นายวชิรา  อรศรี  ผู้แทนสมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการ  นายชนินทร์  ชลิศราพงศ์  ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
สรุปมติที่ประชุมได้  ดังนี้.   
1. ให้ส่วนเลขานุการ ศปมผ.จัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม วิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนให้เห็นว่าประเทศไทยสมควรที่จะมีจำนวนเรือประมงและชนิดเครื่องมือประมงที่เหมาะสมอย่างไร. เพื่อให้การทำการประมงมีความยั่งยืนต่อไป
2.ให้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) นำข้อมูลจำนวนเรือประมงที่สำรวจได้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อให้เห็นภาพรวมและใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดค่าผลการจับสัตว์น้ำสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)
3.ให้ ศรชล. โดย ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (PIPO) ร่วมกับ สมาคมการประมงต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือที่ยังไม่ได้มารายงานในการสำรวจเรือประมงที่ผ่านมาเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค.58
4. ให้คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (NPOA - IUU) นำส่งร่างแผนฯ ให้ส่วนเลขานุการ ศปมผ. ภายใน 9 ก.ค.58 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.ให้คณะทำงานปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ จัดทำกระบวนการและขั้นตอนตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้เห็นภาพรวมในการปฏิบัติและนำเสนอให้ที่ประชุมในครั้งต่อไป

 

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์