Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

การประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 10 | 10th CCCIF Meeting

  • Category: Meeting
  • Last Updated: Thursday, 09 July 2015 22:31
  • Published: Thursday, 09 July 2015 22:31
  • Hits: 1481

 วันนี้ (9 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.) เป็นประธานในการประชุม การติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา ตามข้อสังเกตในการตรวจเยี่ยมของคณะสหภาพยุโรป ของ ศปมผ. ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยในวันนี้มีหัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการใน ศปมผ. เข้าร่วมประชุม อาทิ


พลเรือเอก พจนา  เผือกผ่อง  รองผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ณรงค์พล  ณ บางช้าง  ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ ดร.จุมพล  สงวนสิน อธิบดีกรมประมง  นายอนุสิษฐ  คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน ศปมผ.
อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการปกครอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการจัดหางาน กรมศุลกากร กรมสารนิเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ กสทช. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)     รวมถึง ผู้แทนจากสมาคมประมงต่าง ๆ อาทิ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมน่านน้ำไทย สมาคมประมงนอกน่านน้ำไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

9 July 2015 is the 10th CCCIF meeting headed by Royal Thai Navy CnC together with Navy's top brass and associated organization such as Ministry of Agriculture and Cooperative, Ministry of Labor, Ministry of Commerce, Ministry of Transport, Ministry of Foreign Affair, Ministry of Social Development and Human Security and other concerning parties.

สรุปมติที่ประชุมได้ ดังนี้
 1. ให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) นำเสนอจำนวนเรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส โดยแยกประเภทเรือประมงพื้นบ้าน เรือประมงขนาดเล็ก
เชิงพาณิชย์ และประเภทของเครื่องมือทำการประมงของเรือดังกล่าว ในการประชุมครั้งต่อไป
 2. ให้กรมประมงกำหนดนิยามของคำว่าเรือประมงพื้นบ้าน ให้มีความชัดเจน เพื่อนำไปกำหนดนโยบายการบริหารจัดการประมงทะเล โดยนำเสนอให้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 3. ให้คณะทำงานติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมง (MSC) นำรายละเอียดร่างแผนฯ เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 4. ให้คณะทำงานปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ เร่งรัดการจัดทำเอกสารแผนการตรวจสอบย้อนกลับ ให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนสิงหาคม 2558

The meeting has the following resolution;

1. Maritime Enforcement Coordination Center should inform the meeting about amount of smaller fishing boat (lower than 30 tons)
2. Department of Fisheries should define can categorized the local fishing boat for management
3. Monitor and Surveillance committee should propose the plan to the meeting
4. Traceability Committee speed up the drafting of the traceability plan which it should be finished by August 2015.

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์