Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ศปมผ. จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ ศปมผ. ครั้งที่ 12 | 12th CCCIF Meeting

  • Category: Meeting
  • Last Updated: Friday, 24 July 2015 04:35
  • Published: Wednesday, 22 July 2015 15:00
  • Hits: 1922

“ทุกคนต้องช่วยกัน”

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผบ.ศปมผ. กล่าวหนักแน่นในที่ประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 12 พร้อมให้ความมั่นใจชาวประมง

วันนี้(22ก.ค.58)  ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ศปมผ. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU ครั้งที่ 12 โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผบ.ศปมผ. เป็นประธาน มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

“พี่น้องชาวประมงต้องเข้าใจว่า เมื่อปัญหาเกิดขึ้น ทุกส่วนต้องช่วยกัน ขอให้เข้าใจตรงกัน แต่ผมจะพยายามลดเรือ/เครื่องมือประมง ให้น้อยที่สุด ขึ้นอยู่กับค่า MSY ที่กรมประมงจะคำนวณมา”
ในส่วนของปัญหาของผู้ประกอบการประมง “อวนรุน” ผบ.ทร. ให้ความเห็นใจ ประกาศในที่ประชุม เปิดโอกาสให้อีก 2 สัปดาห์ ก่อนบังคับใช้กฎหมาย

ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.) เป็นประธานในการประชุม การติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา ตามข้อสังเกตในการตรวจเยี่ยมของคณะสหภาพยุโรป ของ ศปมผ.ครั้งที่12 ณห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยในวันนี้มีหัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการใน ศปมผ. เข้าร่วมประชุม อาทิ พลตำรวจเอก ก่อเกียรติวงศ์วรชาติ ที่ปรึกษา

(สบ.10) นายจุมพล  สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ผู้แทน กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมการจัดหางาน กรมศุลกากร กรมสารนิเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ กสทช. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) รวมถึง ผู้แทนจากสมาคมประมงต่าง ๆ อาทิ  สมาคมประมงแห่งประเทศไทย  สมาคมประมงนอกน่านน้ำไทย  สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  สมาคมรักษ์ทะเลไทย  กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านอ่าวไทยตอนบน  กลุ่มประมงพื้นบ้าน  อีกจำนวนหนึ่ง

สรุปมติที่ประชุมได้ ดังนี้

1.  ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการทำการประมงผิดกฎหมาย นำปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไปขยายผลการปฏิบัติ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ให้หน่วยต่าง ๆ ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในสายงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รวบรวมผลการปฏิบัติให้ ศปมผ. และ กรมประมง เพื่อรายงานให้ DG MARE ได้รับทราบการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 3. ให้ กรมประมง คำนวณค่าผลจับสัตว์น้ำสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และนำเสนอให้ที่ประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งให้เตรียมจัดทำแผนเยียวยา กรณีต้องมีการลดจำนวน รปม.
 4. ให้ กรมประมงร่วมกับ สมาคมการประมงต่าง ๆ เร่งรัดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการกำหนดขนาด จำนวน ของเครื่องมือ และเขตทำการประมงที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยนำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ภายในวันที่ 7 ส.ค.58
 5. อนุโลมให้เครื่องมืออวนรุนที่มีอาชญาบัตรถูกต้อง ทำการประมงได้ถึงวันที่ 7 ส.ค.58 และให้ กรมประมง ดำเนินการจัดทำแผนเยียวยาต่อไป
 6. ให้ ส่วนกฎหมายและจัดระเบียบเรือประมง ศปมผ. ออกประกาศขยายตาอวนก้นถุง เครื่องมือ อวนลาก เป็นขนาดตา 5 ซม.
 7. ให้คณะทำงาน กฎหมายพิจารณา พ.ร.บ.ประมง กรณี คณะกรรมการการประมงนอกน่านน้ำไทย มาตรา 61 – 68 ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม

On 22 July 2015, CCCIF held the 12th meeting and the following resolution were released.

1. Every IUU Fishing related agencies will raise the involved problems to extend their practices for more rapid solution. The main responsible agencies are CCCIF, DOF, Marine Department, Department of Marine and Coastal Resources,...........
2. Every IUU Fishing related agencies will solve the problem and gather all results and report to CCCIF and DOF to continually report to DG MARE of the actions.
3. DOF will calculate MSY and present it to the next meeting including the preparation of the relieve plan in the condition of reducing the number of fishing vessels.
4. DOF will cooperate with every Fisheries Associations to accelerate the public hearing on the specification of the size, number of equipment, and appropriate fishing zones which will be presented to the meeting for consideration by 7th August 2015.
5. The meeting decided to allow the push net fishing vessels with fishing licenses to be in used until 7th August 2015 and the DOF will provide them the relieve plan.
6. The Legal Division, CCCIF will issue the announcement for the extension of the cod'end net size to 5 centimeters.

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์